Home > Wieczór autorski > Renowacja ołtarza zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie zaprasza do składania ofert na:
realizację zadania pn.: „Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego z kaplicy północnej  z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie – etap I”

 

Zamawiający

Nazwa zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie
Adres zamawiającego: Radziejów 88-200, ul. Kruszwicka 1
NIP: 88 911 97 728
REGON: 040064210
telefon: 518 014 578
e-mail: mrowicki.ireneusz@gmail.com

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich
  w ramach zadania zatytułowanego „Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego z kaplicy północnej w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie”. Prace obejmują powierzchnię polichromowaną ołtarza: 1.288 dm2 oraz powierzchnię złoconą: 120 dm2. Prace obejmują konserwację całej architektury ołtarza oraz elementy w reliefie płaskim takie jak kolumny, konsole. Jednocześnie oferta uwzględnia projekt rzeźbiarski rekonstrukcji brakujących elementów (jako podstawa i przygotowanie do kolejnego etapu prac) (ujęta w dokumentacji konserwatorskiej). Prace konserwatorskie mają na celu usunięcie przyczyn i skutków postępującej destrukcji obiektu oraz przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i estetycznego ołtarza. W trakcie prac konserwatorskich (na podstawie odkrywek) zostanie opracowany projekt rekonstrukcji brakujących elementów snycerskich.
 2. W/w prace szczegółowo opisuje program prac konserwatorskich stanowiący załącznik nr 1, z którym oferent powinien się zapoznać przed złożeniem oferty.
 3. Prace prowadzone będą pod nadzorem właściwych obszarowo Wojewódzkich
  Konserwatorów Zabytków.
 4. Prace konserwatorskie należy wykonać zgodnie ze sztuką konserwatorską,
  obowiązującymi przepisami prawa, pozwoleniami Wojewódzkiego Konserwatora
  Zabytków.
 5. Prace zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy, odpowiadających co
  do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
  w konserwacji zabytków.
 6. Wykonawca jest obowiązany uwzględnić przy organizacji robót właściwe
  zabezpieczenie robót w zakresie BHP, mając w szczególności na uwadze
  niezakłócanie porządku trwających nabożeństw i uroczystości religijnych oraz
  dołożenia wszelkich starań zmierzających do minimalizacji zakurzenia
  i zabrudzenia wnętrza kościoła poprzez odpowiednie osłonięcie
  i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty, aby przedmiot
  zamówienia był wykonany zgodnie z programem prac oraz wiedzą i zasadami sztuki

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – do dnia 08.05.2020 roku

WARUNKI ZŁÓŻENIA OFERTY

 1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  a. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawca (w przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie się o udzielenie zamówienia to minimum jeden z Wykonawców) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością, co najmniej 4 usługi w zakresie zbieżnym ze stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków), których zakres obejmował m.in. następujące zadania: konserwację i restaurację polichromii ołtarza, konserwację i restaurację zabytkowych elementów drewnianych złoconych i srebrzonych, dorobek w zakresie znacznych rekonstrukcji ubytków form snycerskich ołtarza udokumentowane stosownymi fotografiami rekonstrukcji)
  b.
  zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach lub dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do wykonywania prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach

W celu wykazania powyższych warunków Wykonawca/cy przedstawi/ą wykaz tematyczny wykonanych prac poświadczających doświadczenie (do
wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że prace zostały wykonane
i prawidłowo ukończone – protokół odbioru prac przez WKZ)

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci wydruku komputerowego.
2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać:

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie, 88-200 Radziejów, ul. Kruszwicka 1
Oferta na:
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w ramach zadania pn.: „Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego z kaplicy północnej w kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie – etap I”

 1. Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.07.2019 r. do godz. 12:00 w Biurze Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie, ul. Kruszwicka 1, 88-200 Radziejów

 

 1. Ofertę można wysłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć ją do Biura Parafialnego osobiście. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

 

 1. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

PROGRAM PRAC KONSERWTAORSKICH

na pełną konserwację i restaurację

Ołtarza barokowego w kaplicy bocznej północnej

z kościoła p.w. WNMP w Radziejowie – etap I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. OPIS OBIEKTU

 

Ołtarz barokowy z kaplicy północnej z kościoła p.w. WNMP w Radziejowie, przyścienny w kształcie arkady, z wysoką predellą, kolumnami, prostym belkowaniem, spięty profilowaną archiwoltą. Po bokach ołtarza na konsolach rzeźby św. Stanisława i św. Sebastiana. W 2 połowie XX wieku ołtarz został podarowany kościołowi farnemu przez Zakon Franciszkanów w Radziejowie. W kolejnych latach uległ znacznym zniszczeniom, wiele złoconych detali skradziono bądź uległy zniszczeniu. Uzasadnieniem szerokiego zakresu rekonstrukcji jest istnienie bliźniaczego ołtarza w klasztorze w Radziejowie (załączono fotografię).

 

 1. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI

Prace konserwatorskie mają na celu usunięcie przyczyn i skutków postępującej destrukcji obiektu oraz przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i estetycznego ołtarza bocznego z kaplicy północnej z kościoła p.w. WNMP w Radziejowie. Celem prac jest rekonstrukcja wielu detali snycerskich ołtarza wykonanych na podstawie w pełni zachowanego ołtarza z klasztoru franciszkańskiego w Radziejowie (załączono fotografię). Przed wykonaniem szkic rekonstrukcji  snycerskich należy uzgodnić z WKZ we Włocławku wraz z pomiarami (szczególnie dotyczy to uszaków oraz kartusza). Rekonstrukcja powinna być wykonana w drewnie i nie powinna wiernie odwzorowywać ołtarza klasztornego a jedynie stanowić wzór do wykonania autorskiego odpowiedniego w proporcjach projektu odtworzenia brakujących detali. Wobec powyższego wykonawca konserwacji powinien wykazać odpowiednie kompetencje i dorobek również w zakresie rekonstrukcji rzeźbiarskich.

 

 1. STAN ZACHOWANIA

Obecnie ołtarz pokryty jest jasnokremową, olejną farbą, spod której widać oryginalne opracowanie. Wszelkie detale pierwotnie złocone i srebrzone pokrywa farba złotopodobna, wtórne grunty są niestarannie położone i pogarszają odbiór estetyczny obiektu. Rzeźby przemalowane olejną farbą zarówno na karnacjach jak i w partii szat. Drewno ołtarza jest zniszczone w wyniku wieloletniego żerowania owadów. Największym problemem konserwatorskim jest bardzo duży procent ubytków ornamentów i detali architektonicznych złoconych i srebrzonych co niewątpliwie obniża  pierwotną klasę artystyczną ołtarza.

 

 

 

 1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
 1. Wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej i opisowej oraz inwentaryzacji
  elementów przeznaczonych do demontażu.
 1. Rozpoznanie źródeł pisanych, dotychczasowej dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dotyczącego obiektu.
 1. Demontaż elementów ołtarza i transport do pracowni.
 2. Wykonanie dezynsekcji za pomocą preparatu Perxilprod. CTS lub Xirenprod. Brescani).
 3. Wykonanie dezynfekcji za pomocą preparatuBiotin R (2% w alkoholu etylowym).
 4. Wykonanie szczegółowych odkrywek sondażowych oraz pobranie próbek do badań specjalistycznych celem rozpoznania budowy technicznej i pierwotnego opracowania.
 1. Wstępne oczyszczanie lica oraz odworcia z zabrudzeń powierzchniowych (pędzle, miękkie gąbki, tampony z waty).
 2. Usunięcie wtórnych kitów, nieestetycznych fleków i wtórnych gwoździ.
 3. Usunięcie przemalowań za pomocą odpowiednio dobranych mieszanin rozpuszczalników (najprawdopodobniej w partiach przemalowań
  konieczne będzie użycie past czyszczących wykonanych z metylocelulozy jako
  absorbenta i mieszaniny odpowiednio dobranych rozpuszczalników lub
  oczyszczanie mechaniczne z użyciem podwyższonej temperatury).
 4. Podklejenie łusek warstwy malarskiej i warstwy złoceń (wodny roztwór Primalu AC33 (2-3% iniekcje).
 5. Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej – werniks retuszerski damarowy.
 6. Impregnacja zdegradowanych przez atak owadów fragmentów (5% roztwór Paraloidu B-72 w toluenie; metody: pędzlowanie, iniekcje).
 7. Wymiana silnie zdegradowanych i zniszczonych elementów konstrukcyjnych.
 8. Rekonstrukcja zniszczonych elementów rzeźbiarskich (w tym pełna rekonstrukcja uszaków, kartusza, wiele drobniejszych detali architektonicznych).
 9. Uzupełnienie ubytków zaprawy (zaprawa kredowo-klejowa).
 10. Przygotowanie podłoża pod złocenia.
 11. Wykonanie złoceń i srebrzeń na pulment (złoto w płatkach i proszku, srebro proszkowe).
 12. Zabezpieczenie srebrzeń szelakiem.
 13. Retusz i rekonstrukcja warstwy malarskiej – pigmenty firmy Kremer lub farby konserwatorskie olejno-żywiczne firmy Maimeri.
 14. Zabezpieczenie werniksem końcowym.
 15. Montaż ołtarza w kościele.
 16. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

 

 1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

 

 

 

 

 

 

Ołtarz w klasztorze franciszkańskim

w Radziejowie stanowiący punkt odniesienia do rekonstrukcji ołtarza w kościele p.w. WNMP w Radziejowie.

Ołtarz w kościele p.w. WNMP w Radziejowie. Widoczne puste miejsca po dawnych ornamentach.